• 034-385321-22
  • dseven@tagf.co.th
img

การประกวดเต้น Dance with Cheer Up 2020 ชิงทุนการศึกษาและผลิตภัณฑ์เชียร์อัพรวมมูลค่ากว่า 35,000 บาท

15 กรกฎาคม 2563 Webmaster

 เชิญชวนน้องๆอายุระหว่าง 5-10 ปี และอายุระหว่าง 11-15 ปี มาร่วมประกวดเต้น “Dance with Cheer Up” ชิงทุนการศึกษาและผลิตภัณฑ์เชียร์อัพรวมมูลค่ากว่า 35,000 บาท

สามารถส่งคลิปการประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 

กติกาการร่วมประกวด
1. เต้นฟรีสไตล์หรือ Cover Dance เพลงใดก็ได้ที่น้องๆชื่นชอบ
2. พร้อมกับมีผลิตภัณฑ์ Cheer Up ประกอบในวิดีโอ ต้นคลิปหรือท้ายคลิป
3. ไม่จำกัดแอพพลิเคชั่นในการอัดวิดีโอหรือตัดต่อโดยมีระยะเวลาไม่เกิน 60 วินาที
4. นำเสนอคลิปเต้นอย่างมีความคิดสร้างสรรค์เนื้อหาน่าสนใจเข้ากับผลิตภัณฑ์และน่ารักสมวัย
5. จะเป็นคลิปเต้นเดี่ยวหรือเต้นคู่ก็ได้ แต่ไม่เกิน 2 คน

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด
1. เผยแพร่คลิปวิดีโอใน Facebook เปิดเป็นสาธารณะ พร้อมแท็กเพจ @Cheerupthailand และติดแฮชแท็ก #Cheerupthailand
2. เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 – 15 สิงหาคม 2563 ประกาศผลวันที่ 30 สิงหาคม 2563

รางวัลระดับอายุ 5-10 ปี
1. รางวัลที่1 รวมมูลค่า 5,000 บาท (เงินรางวัลมูลค่า 3,200 บาท พร้อมทั้ง ผลิตภัณฑ์ Cheer Up มูลค่า 1,800 บาท)
2. รางวัลที่2 รวมมูลค่า 3,500 บาท (เงินรางวัลมูลค่า 2,300 บาท และ ผลิตภัณฑ์ Cheer Up มูลค่า 1,200 บาท)
3.รางวัลที่3 รวมมูลค่า 2,000 บาท (เงินรางวัลมูลค่า 1,200 บาท และผลิตภัณฑ์ Cheer Up มูลค่า 800 บาท)

รางวัลระดับอายุ 11-15 ปี
1. รางวัลที่1 รวมมูลค่า 10,000 บาท (เงินรางวัลมูลค่า 7,600 บาท และผลิตภัณฑ์ Cheer Up มูลค่า 2,400 บาท)
2. รางวัลที่2 รวมมูลค่า 8,000 บาท (เงินรางวัลมูลค่า 6,200 บาท และผลิตภัณฑ์ Cheer Up มูลค่า 1,800 บาท)
3.รางวัลที่3 รวมมูลค่า 5,000 บาท (เงินรางวัลมูลค่า 3,800 บาท และผลิตภัณฑ์ Cheer Up มูลค่า 1,200 บาท)

เงื่อนไขการรับรางวัล
1.ผู้ร่วมกิจกรรมต้องทำตามเงื่อนไขให้สมบูรณ์
2.ผู้ชนะรางวัลตรวจสอบรายชื่อบน Facebook : Cheer Up Thailand
3.ผู้ชนะรางวัลยืนยันสิทธิ์ขอรับรางวัลผ่าน Inbox (Cheer Up Thailand) ภายในภายในวันที่ 2 กันยายน 2563 ก่อนเวลา 15.00 เท่านั้น
4.หลังจากวันที่ 2 กันยายน 2563 การรายงานตัวใน facebook ทางเราจะติดต่อกับไปเพื่อรับมอบรางวัล
5.ผู้ชนะรางวัลต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต พร้อมลงนามรับรอง “สำเนาถูกต้อง” เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อขอรับของรางวัล ในวันดังกล่าวเท่านั้น หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
6.กรณีที่ผู้ชนะรางวัลไม่สามารถมารับของรางวัลได้ด้วยตัวเอง ผู้โชคดีสามารถมอบอำนาจให้ให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยต้องเตรียมเอกสารรับรางวัล ดังนี้
6.1 หนังสือมอบอำนาจในการรับของรางวัล (กรณีมีการมอบอำนาจกระทำการแทน)
6.2 สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ (สำเนาบัตรประชาชนผู้โชคดี)
6.3 สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (สำเนาบัตรประชาชนผู้มารับแทน)
6.4 เอกสารทุกแผ่นต้องลงนาม “สำเนาถูกต้อง” ทุกแผ่น
7.ผู้ชนะรางวัลที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดเป็นเงินสด กรณีที่ผู้โชคดีปฏิเสธการชำระภาษีดังกล่าว บริษัทถือว่าสละสิทธิ์ที่จะรับรางวัล
8.การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรม/ผู้ได้รับรางวัล ได้ยินยอมให้บริษัท มีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์ เผยแพร่ และส่งต่อรายชื่อ และ/หรือข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม เพื่อการประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง บริษัทในเครือ และ ผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต โดยบริษัท ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลเฉพาะผู้โชคดี หรือ ผู้ร่วมรายการปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขของบริษัท และไม่สามารถรับโอนของรางวัลได้ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเรียกคืนรางวัล ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป
10.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้พนักงานบริษัท เข้าร่วมรายการได้
11.ของรางวัลนี้ลูกค้าต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มทางเราจะหักจากจำนวนเงินรางวัล
12.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด และไม่อาจฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล
13.หากบริษัท ตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทจะตัดสิทธิ์การเข้า
14.หากผู้ได้รับรางวัลไม่มาติดต่อเพื่อรับรางวัลภายในระยะเวลาที่ได้นัดไว้ หรือภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
#น้องๆอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะข่าวสารกิจและกรรมล่าสุด

Tags